ماشین حساب بارداری

ماشین حساب بارداری در زیر است برآورد هفته ها از آخرین دوره قاعدگی طبیعی گزارش شده و توصیه پزشکی نیست. از دست رفتن پریود لزوماً به معنای باردار بودن شما نیست و پریود شدن به معنای باردار نشدن نیست. فقط معاینه ، آزمایش بارداری یا سونوگرافی توسط پزشک می تواند بارداری و طول تقریبی بارداری را تأیید کند. ماشین حساب باید فقط به عنوان یک راهنما استفاده شود و نباید برای آن در هفته های بارداری ، تاریخ بارداری یا تاریخ تولد اعتماد کرد.

اولین روز آخرین قاعدگی: انتخاب تاریخ

طول بارداری تخمینی:
تاریخ تخمین تخمین زده شده:
تاریخ سررسید تخمینی: